Stabilné hasiace zariadenie – plynové INERGEN

Komponenty spoločností: Fire Eater, Kentec Electronics, System sensors

Použitý hasiaci plyn: Prírodný – INERGEN

Systém objemového plynového hasenia slúži k ochrane miestností s predmetami vysokej hodnoty, kde je potrebný rýchly a účinný hasiaci systém, kde je pravdepodobná prítomnosť ludí a kde môže dôjsť k požiaru v lubovoľnú hodinu cez deň, alebo v noci a kde by mohlo dôjsť k nenapravitelným škodám na vybavení miestnosti. Systém rýchlo a včas uhasí vznikajúci požiar a tým sa predíde k rozsiahlejším škodám na zariadení , dátach apod. v chránených miestnostiach.

Uvedené stabilné hasiace zariadenie sa inštaluje na miesta ako sú serverové a počítačové miestnosti, riadiace miestnosti, a kde použitie vody, peny, prášku prípadne aerosolu neprichádza do úvahy.

Návrh systému je vždy v súlade s platnou legislatívou a kladie sa velký dôraz na kontrolu a testy jednotlivých komponentov ktoré sú pri výrobe označené výrobným číslom a každý jeden komponent má svoj skúšobný protokol a označenie vyhlasenia o zhode s predpísanými normami. Systém je možné navrhnúť vo viacerých variatoch podľa požiadaviek používatela a potrieb na maximálnu ochranu ,napr. miestnosť s podhľadmi, dvojitými podlahami apod. Jeden systém môže byť navrhnutý napr. na ochranu jednej miestnosti, alebo viacerých miestosti, ako aj celých budov a ovládacie prvky môžu byť umiestnené priamo pri chránených priestoroch alebo centralizované na pulty centrálnej ochrany, prípadne prepojené na elektrickú požiarnu signalizáciu. K optimálnemu návrhu systému sa používa špecializované programové vybavenie.

Hasivo INERGEN patrí do skupiny tzv. prírodných plynov ktoré májú na rozdiel od chemických plynov a iných chemických hasív výhodu v tom, že nemá negatívny dopad na životné prostredie, elektrotechnické a iné citlivé zariadenia a nepoškodzuje ich.

INERGEN sa skladá z plynov vyskytujúcich v zemskej atmosfére. Je to inertný, nezkvapalnený, netoxický a nevýbušný plyn. Cielom hasenia je zníženie úrovne kyslíka na 10% -14% a nahradenie iným plynom, pri poklese kyslíka pod úroveň 15% dochádza v priebehu 30-45 sekúnd k uhaseniu prípadného požiaru.

Jedná sa o objemové hasenie a plyn sa dostanie do celého objemu miestnosti a aj do malých a neprístupných miest. Je schopný uhasiť požiar aj v miestach kde iné metódy zlyhávajú.

Unikátna vlastnosť plynu INERGEN je že obsahuje 8% CO2. To má významný fyziologický dopad na ludský organizmus, lebo sa zvyšuje množstvo krvy ktoré srdce prečerpá a v dôsledku toho sa do tela dostane rovnaké množstvo kyslíku ako v bežnej atmosfére. Relativně nízký obsah oxidu uhličitého v zmesy súčasne zaisťuje, že ludia, ktorý z nejakého dôvodu nemali čas priestor opustit alebo sú v postihnutom priestore uväznený, môžu ľahko dýchať a kontakt s plynom nepoškozuje ich zdravie. (doložené rozsiahlou a jednoznačnou dokumentáciou, která se opiera o overenie na viac ako 5000 komplexných testoch). Relatívna hustota INERGENU sa blíži hustote normálneho vzduchu. Tento vzťah zaistí jedinečne dlhú dobu zotrvania plynu v mieste aplikácie. Čo je výhodné oproti použitiu halonov a ich náhrad na báze chemických plynov, ktoré veľmi rýchlo uniknú z hasenej oblasti a môže dôjsť znovu k vznieteniu. Miestnosti kde prebieha hasenie chemickými plynmi musia byť ovela dôkladnejšie utesnené. Zároveň halon a podobné chemické náhrady vytvárajú pri styku s ohňom toxické zlúčeniny a látky ktoré môžu poškodiť napr. elektrotechnické súčasti alebo cenné dokumenty. Vzhľadom ktomu, že INERGEN nevykonáva hasenie vplyvom chemického kontaktu, nevznikajú žiadne vedlajšie produkty a nedochádza k poškodeniu cenných zariadení.


Špecifikácia hasiva

INERGEN® je zmes plynov – dusíku, argonu a oxidu uhličitého. INERGEN hasí oheň znížením obsahu kyslíku v priestoru na hodnotu nižšiu ako 15%, kedy horlavé materiály už nemôžu horieť.

INERGEN®

  • zmes prirozených plynov z atmosféry
  • po uvolnení žiadným zpôsobom nepoškozuje životné prostredie
  • oproti chemickým hasivám nebude jeho používanie nikdy obmezené
  • je nevodivý a znižuje vlhkost vzduchu
  • pri hasení nenastáva chemická reakcia a nevznikajú leptavé a jedovaté zlúčeniny
  • je o málo ťažší ako vzduch a preto zostáva po vypustení dlho v uzavretom priestore, a zároveň nieje žiady problém po uhasení požiaru ho vyvetrať.
  • inertnosť plynu eliminuje korozívne následky
  • po vypustení je v priestore běžná viditelnost
  • je skladovaný ako plyn pri tlaku 300bar (nezkvapalnený)

INERGEN® - zloženie:

N2 ….……………52 %

Ar …………….....40 %

CO2……….. ……..8 %

Vlhkosť…max…0,005% objemu

INERGEN® - chemické a fyzikálne vlastnosti:

forma : plyn – inertný, nejedovatý, nehorlavý

farva : bezfarebný

pach : bez zápachu

hustota : t = 15ºC….1,4236 kg/m³

relatívny pomer ku vzduchu pr =1,088

Bezpečný pre ludské životy

 

Stabilné hasiace zariadenie plynové na INERGEN sa obvykle skladá zo šiestich hlavných častí:

1. Elektrické riadiace a opozďovacie zariadenie

Elektrické riadiace a opozďovacie zariadenie riadi automaticky celý hasiaci systém a ovláda všetky zariadenia potrebné k likvidácii prípadného požiaru. Zároveň riadiaci panel vykonáva v pravidelných intervaloch kontrolu integrity systému, kde testuje všetky elektrické obvody, ich neporušenosť a pripravenosť k použitiu. Pokial panel odhalí poruchu spustí optickú a zvukovú signalizáciu poruchy. Riadiaci panel môže byť napojený na EPS alebo ďalšie systémové informačné alebo riadiace prvky.

 

2. Detektory

Úlohou detektorov je odhaliť požiar v čo najkratšom čase. Pokial je požiar detektorom zistený, elektronický signál upovedomí riadiaci panel a ten vydá pokyn k haseniu. Výber s pôsob umiestnenia detektorov rieši vždy konkrétny projekt na základe požiadavok investora a prostredia kde sa hasiace zariadenie nachádza. Používa sa viacsmyčková závislosť a spolahlivé detektory z dôvodu eliminácie falošných poplachov.

Existujú dva zásadné spôsoby detekcie:

a)bodová detekcia pomocou dymových detektorov

b)systém detekcie pomocou nasávacích dymových detektorov z vysokocitlivými laserovými detektormi. Uvedenými detektormi sa dá monitorovaťcelý priestor a zároveň aj jednotlivé miesta zo zvýšeným rizikom. (napr. priamo zariadenie umiestnené v miestnosti.)

 

3. Manuálny spínač

Pokial požiar vznikne za prítomnosti osôb, je možné spustiť hasenie manuálne. Príslušný spínač sa nachádza u všetkých vstupných dverí do miestnosti. Týmto spôsobom môžu osoby pri odchode z miestnosti sami aktivovať systém.

 

4. Signalizačné zariadenie

Akonáhle je zahájené hasenie, začne signalizačné zariadenie umiestnené nad dverami vydávať zvukové a svetelné výstražné signály. Pred vlastným hasením vydáva zariadenie po dobu 30 sekúnd pulzujúci zvuk. Počas tejto doby osoby nachádzajúce sa v miestnosti opustia miestnosť. Po uplynutí týchto 30sekúnd sa zvuk ustáli. Monotóny zvuk znamená, že prebieha hasenie.

Uvedený čas predpoplachu 30sekúnd je možné nastaviť aj na inú hodnotu.

 

5. Tlakové nádoby s INERGENom

Hasivo Inergen je skladované v tlakových nádobách. Náboby môžu byť umiestnené vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Nádoby môžu byť umiestnené v chránenej miestnosti aj vo vzdialených miestnostiach (strojovniach) čo dáva dostatočnú volnosť pri výbere miesta na umiestnenie tlakových nádob. Nádoby sú opatrené manometrom na kontrolu tlaku v nádobách. Hasivo je v tlakových nádobách uskladnené v plynnom stave, vďaka čomu nedochádza pri hasení k žiadnym výparom ani vzniku mlhy, ale zároveň systém použiva stlačenie pod vysokým tlakom - 300 bar čo umožňuje zníženie počtu tlakových nádob na uskladnenie. Napr. na miestnosť 300m3 je potrebné miesto na umiestnenie tlakových nádob o ploche 0,5m2.

 

6. Pretlaková klapka

Pokial dôjde k uvolneniu hasiva INERGEN do miestnosti, vytvorí sa v miestnosti pretlak.Pretlak musí byť priebežne vyrovnaný k čomu slúži pretlaková klapka. Pretlaková klapka sa individuálne navrhuje pre konkrétny projekt tak, aby odpovedala použitej konfigurácii systém

 

Stabilné hasiace zariadenie plynové na INERGEN je v súlade z nižššie uvedenými predpismi

Smernice EU

89/106/EHS - Smernica EU o preukazovaní zhody v oblasti stavebných výrobkov

97/23/EHS – PED, Smernica EU pre tlakové zariadenia

99/36/EHS – TPED, Smernica EU o prepravovateľných tlakových zariadeniach

73/23/EHS – LVD, smernica EU týkajúca sa nízkeho napätia

89/336/EHS - Smernica EU o elektromagnetickej kompatibilite

 

Zákony a vyhlášky SR

Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení nekorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky č.169/2006 o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečovania ich pravidelnej údržby.

Zákon Slovenskej republiky č.90/1998 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Základné použité normy

STN EN 15004-1 Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť1: Návrh, inštalácia a údržba.

STN EN 15004-10 Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť10: Fyzikálne vlastnosti a návrh plynových hasiacich zariadení z hasivom IG451.

STN EN 12094-1 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť1: Požiadavky a zkušobné metódy pre elektrické riadiace a zpozďujúce zariadenia.

STN EN 12094-4 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby

STN EN 12094-13 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

STN EN 54-2 a STN 54-4 Systémy detekcie požiaru a požiarneho poplachu

STN EN 54-20 Elektrická požiarna signalizácia Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče

 

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o.